Category
"<span>تولیدات هنری</span>"

تمایل به زیبایی جزئی از سرشت آدمی است. روح انسان در طلب زیبایی و هماهنگی، آفرینش هنری را ارج می‌نهد و از آن سیراب می‌شود. هنر همچنین ابزاری قدرتمند در بیان و انتقال لطیف‌ترین و عمیق‌ ترین احساسات و عواطف انسانی است. هنرهای مختلف همچنین می‌توانند برای طرح و درک برخی مفاهیم عمیق و پیچیدۀ انسانی و معنوی به کار گرفته شوند.
در این قسمت تولیدات هنری که با الهام از آثار و آموزه‌های بهائی تهیه شده‌اند ارائه می‌شوند.