Category
"<span>دعا و نیایش</span>"

دعا برای رشد و سلامت معنوی ما ضروری است. همان‌ گونه که بدنمان برای رشد مناسب نیاز به تغذیه دارد، برای قوت و سلامت معنوی خود نیز محتاج دعای مستمر هستیم. دعا غذای روح است؛ محبت خداوند را در قلب‌هایمان ریشه‌دار می‌کند و ما را به او نزدیک‌تر می‌سازد. از طریق دعاست که به ستایش خدا می‌پردازیم، عشقمان را به او ابراز می‌کنیم و از او یاری می‌جوییم. در اوقات راز و نیاز در خلوت، چه بسا اغلب به زبان خود با خالقمان گفتگو می‌کنیم، اما مناجات‌ها و دعاهای بی‌شماری در آثار بهائی وجود دارند که در نهایتِ زیبایی، افکار و احساسات درونی انسان را بیان می‌نمایند و بهائیان چه در اوقات راز و نیاز فردی و چه در جلساتشان از آن‌ها استفاده می‌کنند.

در این قسمت مناجات‌ها و قطعاتی از آثار بهائی به همراه موسیقی ارائه می‌شود.